De principes van ‘Islamic Banking’ zijn gebaseerd op evenwicht tussen welzijn en welvaart. Dat betekent: niet alleen een bedrijf moet floreren, óók u als mens. Dit bancaire systeem is daarom bij elke stap ingericht op maatwerk. Niet alleen focussen op kwantiteit, maar ook op kwaliteit.

‘Islamic Banking’ is gebaseerd op gelijkwaardigheid, delen van risico en ethisch handelen met name voorkomen van inbreuk op de rechten van anderen.

Trustbank Amanah biedt  “DE ANDERE MANIER VAN BANKIEREN” aan dat kan dienen als stimulans voor de economische ontwikkeling en diversificatie. Met het verrijken van het bankenlandschap streven wij ernaar om de economische groei van micro-, kleine- en middelgrote ondernemers te stimuleren.

Dit kan bijdragen aan de bevordering van de sociale ontwikkeling en het financieel welzijn van de gehele Surinaamse gemeenschap. Verder willen wij, met het aanbieden van deze alternatieve financieringsvorm, onze dienstverlening verbeteren en productassortiment verruimen.

Wat is Islamic Banking?

Islamic Banking is een systeem van bankieren dat in overeenstemming is met de geest, het karakter en het waarde systeem van de Islam en het wordt geleid door principes vastgelegd in de Shariah oftewel het Islamitisch Recht. Centraal in deze vorm van bankieren staat dat geld zelf geen intrinsieke waarde heeft en niet uit zichzelf kan toenemen. Om te kunnen toenemen moet geld op een productieve manier worden gebruikt, dus in reële goederen worden geïnvesteerd. Geld creëren uit geld alleen is verboden, daarom is rente niet toegestaan.

 

WELVAART DOOR LEGITIEME HANDEL EN INVESTERINGEN IN ACTIVA

Het belangrijkste middel voor Islamic Banking & Finance om kapitaal vermeerdering te verkrijgen is gebaseerd op legitieme handel. Het geld wordt gebruikt om reële goederen of diensten te kopen en te verkopen. Hierbij is het essentieel dat risico's bij elke handelsactiviteit worden betrokken. Alle winsten met betrekking tot de handel worden verdeeld tussen de persoon die het kapitaal en/of de expertise levert. Deze winstdeling is gebaseerd op het risico-  en winstdelingsovereenkomst tussen bank en klant. De Shariah schrijft namelijk voor dat partijen slechts recht hebben op winstdeling als ze bereid zijn de risico’s te dragen.

 

 • SPAREN EN BELEGGEN

Voor sparen en beleggen geldt de regel dat de bank met het kapitaal werkt en investeert in diverse legitieme sectoren/projecten. De winsten die worden gegenereerd uit de investeringen worden verdeeld tussen klant en bank zoals overeengekomen. Met andere woorden de spaarder of belegger ontvangt de winsten naar ratio op hun spaartegoeden of belegging.

Uit de ervaringen en geprognotiseerde winsten kan dus vooraf de verwachte winstmarge aangegeven worden in de vorm van een rendementspercentage.

 

Islamic Banking is gebaseerd op handels -, partnerschap -, lease/huurovereenkomsten.

 

 • FINANCIERINGEN

Financieringen bij een Islamic Bank worden contractueel vastgelegd. Voor woningbouw-, voertuig-, koopwoning-, perceel-, equipmentfinanciering enzovoorts, geldt de regel dat de bank het product, op aanvraag, aankoopt ten behoeve van de aanvrager. Het product wordt door de bank van de initiële eigenaar/organisatie  contant gekocht en dan doorverkocht aan de aanvrager. De aanvrager betaald de bank in termijnen terug, conform de voorwaarden.

Het terug te betalen bedrag, ook wel contractprijs, wordt opgebracht conform de handelsmogelijkheden die Islamic Banking & Finance biedt. Contractprijs betekent het totaal van de kostprijs, de winst en de bijkomende kosten te betalen door de klant, conform het financieringscontract. Het verschil bij een Islamic Bank met een conventionele bank is dat de contractprijs achteraf niet gewijzigd mag worden door de bank. Tenzij in een leasecontract is opgenomen dat periodiek het leasebedrag gewijzigd mag worden.

 

De winst(mark up) bij financieringen houdt in:

 • Een vergoeding voor het marktrisico op de goederen dat de bank loopt.
 • Een vergoeding voor het kredietrisico.
 • Administratiekosten en/of verzekeringskosten.

 

Een Islamic bank werkt dus niet op basis van rente om aan inkomsten te komen, maar op basis van winst volgens toegestane handelsovereenkomsten. Deze winst kan in percentages worden uitgedrukt, maar is geenszins rente.

 

 • PARTNERSCHAP

Een Islamic bank is een alternatief voor small and medium enterprises (klein en middelgrote ondernemingen). De bank biedt mogelijkheden om samen met de client de onderneming te starten, waarbij zowel de gegenereerde winsten als de risico’s worden gedeeld en gedragen door beide partijen. Met andere woorden de bank staat ook garant voor de risico’s die mogelijk kunnen optreden bij de onderneming.

Ter uitbreiding van de onderneming biedt de bank uiteraard ook mogelijkheden voor een samenwerking. Het is de bedoeling dat de ondernemer zelfstandig wordt door hem de mogelijkheden te bieden de aandelen van de bank over te nemen, totdat hij alle aandelen in bezit heeft.

 

 • LEASE/HUUR

Is een overeenkomst waarbij de verhuurder voertuig, apparatuur, bouw of andere faciliteiten aan een klant verhuurt tegen een overeengekomen huurprijs of kosten, zoals door beide partijen overeengekomen. Bij huur of lease blijft de verhuurder (bank) de eigenaar van het goed, alleen het recht op gebruik wordt overdragen aan de huurder (klant). De risico’s worden gedragen door degene in wiens handen het eigendomsrecht ligt (klant of bank), één en ander, zoals afgesproken in de onderliggende overeenkomst.

De huur/lease overeenkomst eindigt na afloop van de huur/lease periode en kan het goed  worden overgedragen als gift aan de huurder die dan als nieuwe eigenaar wordt aangemerkt.

 

Randvoorwaarden: Projecten en of ondernemingen die gerelateerd zijn aan drugs, porno, alcohol, wapenhandel, gokken en handel in diersoorten zoals varkens komen niet in aanmerking voor financiering.

De voordelen van Islamic Banking

 • Gebaseerd op reële activa.
 • Profit & Loss Sharing, winst & risico deling.
 • Partnerschap in onderneming, Joint-Venture.
 • Bevorderen van financiële rechtvaardigheid.
 • Ontwikkeling gebaseerd op nuttige zaken voor mens en natuur.

Islamic Banking in Suriname

Trustbank Amanah zal samen met haar internationale samenwerkende partner Islamic Corporation for the Development of the private Sector (ICD) financieringskapitaal aanbieden aan de private sector voor de ontwikkeling van Micro,Small en Medium Enterprises (MSME’s). Het gaat om financiële dienstverlening waarin welvaart, gelijkheid en partnerschap tussen ondernemer en bank de ultiemedoelen zijn van de ontwikkelingsgerichte initiatieven.

MSME’s zijn cruciaal voor de economische en sociale ontwikkeling van opkomende markten. Zij spelen een belangrijke rol in economieën door: het scheppen van banen en genereren van inkomsten, bevorderen van de economische groei, sociale stabiliteit en dragen bij tot de ontwikkeling van een dynamische particuliere sector.

Toegang tot financiële diensten is essentieel bij de ontwikkeling van een dynamische MSME-sector in elke economie. Als gevolg van een aantal factoren waaronder de beperkte toegang tot financiering wil Trustbank Amanah met Islamic Banking &Finance een aanzet geven om de ontwikkeling te stimuleren.

De transformatie van Trustbank (conventioneel) naar Trustbank Amanah (islamic banking) geschiedt in 2 fasen:

In de 1e fase bieden wij mogelijkheden aan als sparen, beleggen en financieringen.

In de 2fase wordt het productassortiment verruimd, ter completering van de dienstverlening, waarbij producten en diensten zoals girorekening, pinpas, internet bankieren, mobiel bankieren, creditcards enz. geboden worden.