Customer service

Bij Trustbank Amanah staat de klant centraal. Speciaal voor u hebben we het daarom makkelijk gemaakt om uw vraag snel beantwoord te krijgen, vandaar dat u een lijst met de meest gestelde vragen ziet.

“Islamic Banking” is gebaseerd op de Shariah, het op normen en waarden berustend juridisch raamwerk van de Islam. Het raamwerk biedt de ethische richtlijnen die het individu moet volgen in alle aspecten van het leven, met de nadruk op leven in harmonie met elkaar en met de natuur en het voorkomen van inbreuk op de rechten van anderen cq. onrecht zullen doen aan zichzelf en/of anderen.

Trustbank Amanah biedt een ander manier van bankieren aan nl. Islamic banking, die als stimulans, ondersteuning en ontwikkeling kan dienen voor de economische groei van micro-, kleine en middelgrote ondernemers. Verder kan Islamic Banking ook betekenen om de sociale ontwikkeling te bevorderen, armoede bestrijden en uiteindelijk het financiele welzijn van de Surinaamse gemeenschap te bevorderen. Met deze manier van bankieren is Trustbank Amanah de eerste Islamic Bank op het westelijk halfrond, wat een nieuwe afzetmarkt voor Suriname kan betekenen.

 • Trustbank Amanah hanteert bankieren volgens het Shariah principe, waarbij rente verboden is.
 • Trustbank Amanah is gebaseerd op winst en vergoeding.
 • Bij Trustbank Amanah worden de risico’s gedragen door de bank en klant.

Rente is een verdienste die men krijgt zonder de risico's te dragen en moeite ervoor te maken. Winst (bij handel) verkrijgt men alleen door ervoor te werken.

Trustbank Amanah biedt de volgende bankproducten en diensten aan:

 • Sparen en Termijn Deposito's
 • Financieringen (koopwoning-, woningbouw-, perceel-, voertuig-, persoonlijke financiering etc.)
 • Girorekening en pinpas

De bankproducten werken op basis van winst- en risicodeling, handelstransacties, vermogensinvesteringen en leasingactiviteiten.

Het bevordert financiële rechtvaardigheid: Dit houdt in het delen van winst en verlies op een evenredige manier tussen de bank en de klant.

Trustbank Amanah is toegankelijk voor een ieder die behoefte heeft aan bankieren ongeacht geloofsovertuiging.

Een ieder die behoefte heeft aan bankieren, maar de focus wordt gelegd op de micro- , kleine- en middelgrote ondernemingen.

 • Onderpand van reële goederen en diensten: transacties worden ondersteund door reële goederen en diensten, directe bijdrage aan de groei van de reële economie
 • Ethisch (gelijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid tussen bank en klant)
 • Participatief (winst en risicodeling)
 • Goed bestuur (bevordert het welzijn van mens en maatschappij, transparantie en openheid)

 • Rente is verboden.
 • Projecten en of ondernemingen die gerelateerd zijn aan drugs, porno, alcohol, wapenhandel, gokken en handel in diersoorten zoals varkens komen niet in aanmerking voor financiering.

Islamic banking biedt financieringsmogelijkheden op basis van koop of huur (lease).

Bij een koopovereenkomst wordt de koper (klant) de eigenaar van het product na het aanvaarden van de koopovereenkomst. Bij huur of lease blijft de verhuurder (bank) de eigenaar van het goed, alleen het recht op gebruik wordt overdragen aan de huurder (klant). In beide gevallen geschiedt de afgesproken terugbetaling aan de bank volgens een vastgestelde periode. De risico’s worden gedragen door degene in wiens handen het eigendomsrecht ligt (klant of bank), één en ander, zoals afgesproken in de onderliggende overeenkomst. Bij huur/lease kan het goed, nadat de huur/leaseperiode is verlopen, als gift overgedragen worden aan de huurder die dan de nieuwe eigenaar wordt.

Middels aandelenparticipaties (of partnerschappen).
Middels het verdienen van winst (mark up) op handels- en leasingactiviteiten.

 • een vergoeding voor het marktrisico op de goederen (bijvoorbeeld een verandering in de prijs van het pand) dat de bank loopt.
 • een vergoeding voor het kredietrisico (het risico dat de klant de verplichtingen niet nakomt)
 • administratiekosten en/of verzekeringskosten.

Verwijst naar een overeenkomst tussen de bank, ondernemer en/of de investeerder. Deze regeling stelt de investeerder in staat om te participeren in zakelijke projecten en de winst wordt verdeeld op basis van een vooraf afgesproken winstdeling naar ratio. Ook de eventuele risico’s worden gezamenlijk gedragen door zowel de bank als investeerder.

Trustbank Amanah biedt de mogelijkheid te sparen of te beleggen volgens Shariah principes. Dit systeem houdt in dat er een bedrag of hoofdsom door de cliënt gestort wordt op een spaar- of termijndepositorekening waarop de bank toestemming heeft om mee te werken. De bank beheert dan de gelden van de cliënt en belegt het in bepaalde sectoren. De winsten die hieruit gegenereerd worden zullen dan volgens een vooraf afgesproken verdeling uitbetaald worden aan de cliënt en de bank (beheerkosten); hetzij per kwartaal voor de spaarrekening of na de afgesproken termijn van het termijndeposito.

Als spaarder kan je op twee manieren sparen:

 • Als investeerder, waarbij met het spaargeld gewerkt gaat worden om te investeren in een bepaalde sector. De winsten worden aan de hand van een vooraf afgesproken deling uitgekeerd.
 • Als spaarder, waarbij uw geld in bewaring wordt gebracht bij de bank.

Als investeerder deel je zowel in de winsten als in de verliezen.

Shariah is het op waarden en normen berustend juridisch raamwerk van de Islam. Het raamwerk biedt richtlijnen aan die de mensen moeten volgen in alle aspecten van het leven zodat zij zullen leven in harmonie met elkaar en met de natuur en geen inbreuk zullen maken op de rechten van anderen of onrecht zullen doen aan zichzelf en of anderen.

De principes van Shariah die Islamitisch bankieren en financiering bestrijken zijn:

 • Verbod op rente bij alle financiële transacties, zoals: rente in schulden en rente in de verkoop.
 • Verplichtingen van vertrouwen en verbanden.
 • Verbod op onwettige inkomsten en uitgaven en het geven van minder dan verschuldigd in maat en onrechtvaardige verrijking.

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten volgens de Shariah principes zullen geschieden, is in de organisatie een Shariah Supervisory Board opgenomen, bestaande uit Shariah experts en juristen om de aanvragen mede te beoordelen.

 • Bankieren gebaseerd op rechtvaardigheid, gelijkheid en partnerschap.
 • Normen en waarden die toegestaan zijn volgens de Shariah principes
 • Bankieren die duurzame, sociale en economische vooruitgang bevorderen.